Rabbi Kamentsky’s Letter?

A reader has sent me a the text of what appears to be Rabbi Nosson Kamentsky’s letter to Rabbi Yosef Shalom Elyashiv (and perhaps to some other gedolim as well) detailing the agreement made after the original ban, and how Rabbi Kamentsky’s enemies were trying to goad Rabbi Elyashiv into breaking it.

My problem with the letter is the deferential tone. Rabbi Yosef Shalom Elyashiv is perhaps the least moral of what passes for a gadol in today’s haredi world. The man does not deserve respect – he deserves ridicule and shunning. The proper response to Rabbi Elyashiv is to spit on him and on all he stands for.   

בס"ד אור לח’ אלול תשס"ה

‘ להו"כ הגאון הגדול ר ……………………………………………נעימות בימינו נצח,

בט"ו בטבת תשס"ג, דהיינו לפני כשנתיים וחצי, הוציא כת"ר יחד עם גדולי ישראל אחרים איסור על הספר שבשפה האנגלית "עשייתו של גדול" שהח"מ חיבר. והריני רוצה להביא לידיעת כת"ר את תוצאות האיסור ההוא ולבקש מכת"ר דבר מה כדלהלן.

כמה שבועות לפני שהוצא האיסור ביקשני מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א לנסח מודעה לעיתון "יתד נאמן". ואני מצרף למכתבי זה את הנוסח של המודעה שמרן הגרי"ש אישר והכניס לעיתון. וכפי שיראה כת"ר, הסכים מרן הגרי"ש שליט"א שכאשר דברים מסויימים בתוך הספר ישונו, אז יוכשר. ולכן עבדתי על השינויים הנדרשים הרבה זמן עד שהכנתי "מהדורה מתוקנת" של ספרי. אכן טרם אספיק לגמור את ה"מהדורה מתוקנת" וכבר רצו אויבי נפשי למרן הגרי"ש ודרשו שיוציא איסור גם על הספר החדש, ומרן שליט"א דחה אותם בשתי ידים. אחרי זה ביקשתי אני ממרן הגרי"ש שליט"א שאם יבואו אליו עוד פעם אחרי שאוציא ה"מהדורה מתוקנת" לאור ויגידו לו כזו וכזה כתוב בספר, שלא ישמע אליהם עד שאיקרא אני לפני המלך, מאן מלכי רבנן, להיות נוכח כשיתרגמו שונאיי את דבריי מהשפה הזרה. ומרן שליט"א ענני, "בקשה זו היא בודאי נכונה".

ובכן מבקש אני גם מכת"ר שאם יבואו אינשי דלא מעלי אלה אל כת"ר שיחתום איזה נוסח גם נגד ה"מהדורה מתוקנת" לבל ישמע לעדותם עד שיקרא אותי אליו ובחפץ לב אבוא לפניו ובפניהם כדי להזים עדי רשע אלו. רציתי רק להוסיף שהרי גם כת"ר וגם כל אלה שחתמו יחד אתו לא קראו את הספר המקורי, ואדרבה שני גדולי ישראל שכן קראוהו אמרו בפירוש שאין שום סיבה לאוסרו. הלוא המה: הגאון ר’ זליג הלוי עפשטיין שליט"א (מזקני ראשי הישיבות באמריקה, תלמיד מובהק של המשגיח של ישיבת מיר ר’ ירוחם הלוי ליבוביץ זצ"ל, וראש ישיבת "שער התורה גרודנא" בארה"ב) והגאון ר’ משה שטרנבוך שליט"א (אב"ד עדה החרדית בירושלים, תלמיד מובהק של מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל, מחבר ספרי "מועדים וזמנים" שו"ת ועוד). שני צנתרות הזהב האלה אשר יודעים היטב את השפה הלועזית ההיא קראו בעצמם את ספרי המקורי והכשירוהו כמו שהוא. אמנם מפני שלא רציתי להמרות את איסורו של כת"ר שליט"א, ומהיות טוב, נטיתי את שכמי לסבול עמל והוצאות  עמודים), וגם לא אמכור את ספרי 224רבות כדי להשלים "מהדורה מתוקנת" (אשר בה שיניתי החדש בארץ ישראל, כי אם באמריקה. ומלבד מה שמבקש אני מכת"ר שיקרא לי להיות נוכח באם יבואו מתנגדיי אליו, הנני מוכן ומזומן לבוא לפני כת"ר גם כעת עתה לפרט הדברים שכתבתי לעיל, אילו רצונו של כת"ר בכך.

אני מתנצל על אריכות מכתב זה כי מרוב שיחי וכעסי כתבתי עד הנה, ולכן תחת שאכתוב מכתבי בכתב ידי אשר כך יאות ממידת דרך ארץ, תקתקתיו כדי שהקורא כת"ר ירוץ בו. ואני תפלה שלא יחול ר"ל על דורנו הקיטרוג של הבת-קול שהוזכר בסנהדרין ק"ב ע"א בשם רבי חנינא בר פפא עיי"ש: מי שהנהיג את יהדות ארה"ב במשך הרבה שנות עשור, אבא מארי מרן הגאון רבי יעקב זצ"ל (אשר עליו סמך מרן הגרא"מ שך זצ"ל בכל הענינים), תתנו שילוחים לבניו בשביל כמה "אמעריקאנער אינגלאך" שטי כזב? ואסיים בברכת שלום כמנהג ת"ח שמרבים שלום בעולם, בכבוד התורה ויקרא דרבנן,
(חתימת הרב נתן קמנצקי)

                                                                         With Heaven’s help: Evening of 8 Elul 5765

To the distinguished Hagaon R’…… ……………..……. greetings of pleasantness.

On 15 Teveth 5763, about two-and-a-half years ago, his Torah honor together with other gedolei Yisrael issued a ban on the English-language book, Making of a Godol, which the undersigned authored. I want to bring to his Torah honor’s knowledge the results of that ban, and to request something from his Torah honor, as below.

Several weeks before the ban was issued, Maran Rav Elyashiv shlita asked me to compose an announcement for the Yated Ne’eman newspaper. I attach to this letter the text of the announcement that Maran Rav Elyashiv approved and inserted in the newspaper. As his Torah honor sees, Maran Rav Elyashiv agreed that when certain things in the book will be changed, it will become qualified. Therefore I worked on the required changes much time, till I prepared an “Improved Edition” of my book. However, I hadn’t even completed the “Improved Edition” when my mortal enemies ran to Moron Rabbi Elyashiv and demanded that he also issue a ban on the new book; and Moron shlita dismissed them from his presence. After that I asked Maran shlita that if they come to him again after I publish the “Improved Edition” and tell him that such-and such is written in the book, he should not hear them out until I am called before the king – who are kings? the rabbanim – to be present while my enemies translate my words from the foreign language. Maran Rabbi Elyashiv replied, “This request is certainly proper.”

Thus, I also ask his Torah’s honor that if these indecent people come also to his Torah’s honor to sign on some form against the “Improved Edition” not to listen to their testimony until he calls me to him and I will gladly come before him, and in their presence, to prove false these evil witnesses. I want only to add that both his Torah’s honor and the others who signed together with him did not read the original book; and, on the contrary, two gedolei Yisrael who did read it said explicily that there is no reason to forbid it. They are: Hagaon R’ Zelik Epstein shlita (from the senior rashei yeshivos in America, an outstanding talmid of the Mashgiah of Mirrer Yeshiva, R’ Yeruham Levovitz zatzal, and Rosh Yeshiva of “Sha’ar haTorah Grodno” in America) and Hagaon R’ Moshe Sternbuch shlita (head of the Beth Din of Aidah Haharaidis in Jerusalem, an outstanding talmid of Maran Hagaon R’ Velvalleh of Brisk zatzal, and author of Mo’adim uZmanim, Sh’ailos uTshuvos, and other volumes). These two precious gedolim, who know the foreign language (English) well, read the original book themselves and ruled it kosher as is. But because I did not want to defy the ban of his Torah’s honor shlita, and in order to make things even better, I bent my shoulder to bear much toil and expense to complete the “Improved Edition” (wherein I changed 224 pages); and I will also not sell the new book in Eretz Yisrael, but only in America. Besides my request that I be called to be present if my opponents come to him, I am fully ready, if this be the wish of his Torah’s honor, to come before his Torah’s honor at the present time to detail what I have written above.

I apologize for the length of this letter, for from the abundance of my grief and vexation have I written till now; therefore, instead of writing my letter in manuscript, as would be fitting according to the rules of good manners, I typed it, so that the reader, his Torah’s honor, be able to go through it quicky. And I pray that the denunciation of the Bas Kol cited in Sanhedrin 102a in the name of Rabbi Hanina bar Popo, vide ibidem, not affect our generation, may the Compassionate One spare us: Whosoever led American Jewry for many decades, my father Maran haGaon R’ Yaakov zatzal (on whom Maran Rav Shakh zatzal relied in all matters), do you send off his sons because of several “American yinglakh” who stray aside unto deception? I will end with blessings of peace, as is the way of Talmidei Hakhamim who increase peace, with honor of Torah and dignity of rabbanan,

(signature of Rav Noson Kamenetsky shlita)

Advertisements

4 Comments

Filed under Bans, Books, Haredim

4 responses to “Rabbi Kamentsky’s Letter?

 1. red

  GROVEL GROVEL GROVEL

 2. rebeljew

  In all seriousness Shmarya, if someone feeds off of pride and arrogance, and you must influence him, how would your suggestion help? Carnegie is rolling around in his grave at the thought. Replace all of the “his Torah honor” and “Maran Shlita” with “filthy lying pig” and “son of lepers” and “I fart in your direction” and see how far it gets you. If they feed off of honor, it is a small price to pay.

 3. Neo-Conservaguy

  Subject aside, that’s some great classic prose composition. Smooth as silk, sweet as honey, etc.

 4. Shmuel

  So there we have it: Elyashiv agreed to a stipulation and then back-tracked. Stabbed RNK in the back. Is this the way of Torah? Is this its reward? Is it not too late to join the Karaites?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s